Giới thiệu
Giới thiệu
Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
 • Nguyễn Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983.258.386
 • Nguyễn Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0989448881
 • Nguyễn Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982019076
  • Email:
   thanhtuky.tm@gmail.com
 • Bùi Mạnh Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987668585
 • Hoàng Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968147996
 • Vũ Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979345121
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0333935631
 • Bùi Duy Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913682908
 • Nguyễn Văn Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0813737866
 • Phạm Hữu Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982569456
 • Đỗ Hồng Viết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên CN
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982788994
 • Phạm Quốc Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
Thông báo
Sơ đồ tổ chức