Giới thiệu
Giới thiệu
Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
 • Nguyễn Văn Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972884830
 • Trần Kiều Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thị Ánh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986162377
 • Lê Thị Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0366508925
 • Đặng Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979151253
 • Nguyễn T. Bích Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0987573568
 • Lê Thu Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch Sử
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0986120592
Thông báo
Sơ đồ tổ chức