Giới thiệu
Giới thiệu
Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
 • Nguyễn T. Phương Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977089418
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987991661
 • Nguyễn Minh Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0388350030
 • Phạm Thị Nhâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978363026
 • Nguyễn T. Thu Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0387742145
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0382181341
 • Lê Quang Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0926173468
 • Phạm Huy Chí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDQP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983869914
 • Nguyễn Văn Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989636219
 • Nguyễn Văn Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDQP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0387469134
 • Nguyễn Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915759491
 • Nguyễn Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982748196
 • Nguyễn Thị Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0393148717
Thông báo
Sơ đồ tổ chức