Giới thiệu
Giới thiệu
Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
 • Khúc Tân Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0947.116.198
 • Vũ Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0388.534.639
 • Nguyễn Thị Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987523586
 • Đỗ Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0962861090
 • Nguyễn Thị Thuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0968225009
 • Đồng Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0389.420.141
 • Nguyễn Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0383673590
 • Vũ Văn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973.968.252
 • Phạm Đức Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0967.278.286
 • Nguyễn Thị Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988759422
 • Phạm Thị Biên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0385.305.679
Thông báo
Sơ đồ tổ chức